SALMAN NƏRİMANOV

Salman Nərimanov görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi, yazıçı, puplisist, həkim Nəriman Nərimanovun böyük qardaşıdır. O, 1847-ci ildə Tiflisdə anadan olmuşdur. 7 yaşında ikən atası onu Tiflisdə Hacı Molla Tağının mədrəsəsinə qoyur. Üç il burada “Quran”dan və Sədinin “Gülüstan” kitabından dərs keçib, ruhani idarəsinin açdığı məktəbə qəbul olur. Bu məktəbin ona əsaslı bilik verə bilməyəcəyini dərk edib, təhsildən uzaqlaşır. Bu barədə “Səyahətnamə” əsərində yazır: “Bəsirət gözümü açıb nəzərimdə əməllərini riya gördüm və təkfür aləminə düşdüm”.

Salman Nərimanov ədəbiyyat həvəskarı olduğundan ciddi mütaliə edir, öz üzərində yorulmadan çalışır, Firdovsi, Nizami, Xaqani, Sədi, Hafiz, Mollayi-Rumi, Füzuli və M.F.Axundovun əsərləri ilə yaxından tanış olur. Çox keçmədən S.Nərimanov özü də “Səyyarə” və “Səyyareyi-Həqqi” imzası ilə şeirlər yazmağa başlayır.


Salman Nərimanov Qafqazda ilk azərbaycanlı mürəttib kimi tanınmışdır. O, 1905-1907-ci illərdə Bakı mətbəələrində baş mürəttiblik etməklə bərabər Azərbaycanda milli mürəttiblərin yetişməsində və poliqrafiya sənətinin inkişafında xidmət göstərmiş, öz puplisistikası və bədii əsərləri ilə bacarıqlı bir mühərrir kimi də tanınmışdır.

Məqalələrini “Qoca Salman” imzası ilə yazmışdır. Hal-hazırda “Səyahətnamə” əsəri AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazamalar İnstitunda saxlanılır. “Həyat” qəzetinin 1906-cı il nömrələrində dərc edilmiş məqalələri:  “Nəmrudlar və Şəddatlar”, “Hami-niku”, “Ağacı içindən qurd yeyər”, “Filankəsə məktub”, “Qissədən hissə”, “Danışmalı ya danışmamalı”, “Açıq məktub”, “Hüriyyətdən haqq ilə istifadə lazımdır”.

XX əsrin ilk illərində azadlıq uğrunda gedən inqilabi mübarizəyə, xalqın maariflənməsinə, cəhalət dünyasının məhvinə ciddi kömək etmiş publisistik yazılar içərisində Salman Nərimanovun məqalələrini də qeyd etmək lazımdır.


1907-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. Bir il keçmiş yəni 1908-ci ildə həyat yoldaşı Səltənət xanım da dünyasını dəyişmişdir. Dörd uşaq – Asya, İsmayıl, İltifat, Xanım əmiləri N.Nərimanovun himayəsi altında böyümüşlər. Oğlu İsmayıl on altı yaşında Həştərxanda vəfat etmişdir.