N.NƏRİMANOV VƏ H.Z.TAĞIYEV


Nəriman Nərimanovun 1902-ci ildə Novorossiysk İmperator Universitetinin tibb fakültəsinə qəbul olduğu zaman H.Z.Tağıyevin ona qəbzlə verdiyi borc pul ilə bağlı 3 sənəd:

TƏNQİD. "hifzül-səhhət"

DOKTOR KƏRİMBƏY SULTANOV
İdarənin təklifinə görə bu kitab tənqid olunur Vəzifəmiz ağır da olmuş olsa, genə milləti-insaniyyət naminə bu ağır vəzifəni
qəbul edib işə girişirik. Bəradərimiz, yoldaşımız doktor Kərimbəy Sultanov da
ancaq millət və insaniyyət naminə sözlərirnizə diqqət edər. Düz iyirmi il bundan
müqəddəm mən "Nadanlığ"ı yazıb meydana buraxdım. Məşhur
mühərrirlərimizdən biri Firidunbəy Köçərli "Nadanlığ"ı rus dilində tənqid etdi;
yaramaz bir şey hesab edib yazanını, yəni məni lazımınca çubuqladı. Oxuyan
deyirdi. "Nalanlığı yazan daha gərək əlinə qələm götürməsin. Fəqət onun
çübuqlamäğı "Nadir şah"ın meydana gəlməsinə səbəb oldu...
Doktor Sultanov 166 səhifədən ibarət olan kitabı tibbin ən ahəmiyyətli bir

qismindən-elmi-səhhətdən bəhs edir. Bu qisim doğrudan" da tibbin idealı hesab olunur, yəni, hal-hazırda insanın əqli bir

HƏFTƏ FƏRYADI. İctima

İctima--toplanma deməkdir. Yəni bir çox adamın bir yerə yığılmağı. İctima--
toplanma nə olmağını bir insandan savayı qeyri canlı şeylər də bilir, düşünür. Arı
ictimaı, qarıncalar ictimaı.
Həqiqət, bunların həyatlarına dürüst diqqət olunsa bunların ictima ilə hərəkət
etməklərini görərsiniz. İnsan dünyaya gələndən, yəni ən vəhşi bir halətdə olarkən
ictima nə olduğunu, yəni bir yerə yığılıb məşvərət etmək, tək bir adamın
fikrindən əfzəl olduğunu düşünürdü. Fəqət insanlar vəhşi halətlərində az bir
məsələlər üçün
yığıncaq edərdilər. Əvvəlki adamların ictimalarında müzakirəyə qoyulan
məsələlər əksəri-ovqat davaya dair məsələlər olardı. Yəni bir vəhşi qövm, digər
bir vəhşi qövmün üzərinə gələn vaxt yığılardılar, məsləhət edərdilər. Qüvvətləri
var isə müqabilə çıxardılar, yox isə tövcü ya bəxşiş və qeyri bir şey vermək ilə
bəladan müvəqqəti xilas olardılar.
Həqiqət, vəhşi bir qövm, nadan bir millət ictimalarında böylə bir məsələlər
müzakirə olunar, deyilmi?

HƏFTƏ FƏRYADI. Əqidə

Əqidə--inanılan şey, etiqad, inam deməkdir. Yəni insan bir şeyə inanır, ona
ibadət edir, onu hər şeydən müqəddəs bilib ruhunu, ağlını, tam vücudunu onun
yolunda sərf etməyə çalışır....
İnsan ya elm, ya tərbiyə və ya təcrübənin təsirindən müəyyən bir əqidə sahibi
ola bilər.

"TELEFON"

"Drr.... Drr.... Drr....
"Hə, kimsən?"
""Bürühani-tərəqqi" idarəsimi?"
"Bəli, özüdür. Siz kim?...."
"Arı bəy" (Bal qurdu).
"Aha, buyurunuz."
"Təzə xəbər istəyirsinizmi?"
"Buyurunuz, baxalım."

"TELEFON"

"Drr.... Drr.... Drr...."
"Hə, kim ola?"
""Bürühani-tərəqqi" idarəsimi?"
"Bəli, siz kim?.... "
"Arı bəy."

ƏZİZ VƏ MÖHTƏRƏM YOLDAŞ CAHANGİR ZEYNALOV

Sizin 25 illik yubileyinizə dair dəvətnamə bilməm nə səbəbə mənə gec
çatmış. Vaxtında çatmış olsa da, nə edə bilərdim? Aramızda böyük dərya,
Qafqaz dağları və ixtiyarsızlıq... Fəqət bu gündə istərdim sizi təbrik edənlərdən
olub öz hissiyyatımı söyləyəydim. Bir yerdə bir səhnənin üstə keçən günləri yada
salıb, heç olmazsa, beş dəqiqə, on dəqiqə, bir saat ikimizə məlum səhnəni
gəzəydik. Həmin səhnənin hər bir küncü, hər bir divarı, balaca-balaca taxtadan
bölünmüş otaqları bizi nə bir gözəl halətə gətirərdi!